44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

ویژه آزمایشگاه ها

ویژه پزشکان

آزمایشات

بخش ها

معرفی اجمالی بخش های آزمایشگاه

آخرین اخبار و مطالب


سازمان های طرف قرارداد