44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

G.H. (After L-Dopa) - 00 min


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

جي اچ + ال دوپا و جي اچ / تحريك


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

5x0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

48H