44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تجزیه مایع مفصلی Synovial Fluid Analysis


کد آزمایش

2499


نام های مشابه

Joint fluid analysis


نوع نمونه

: مایع مفصلی (مایع مفصلی به روش آرتروسنتز artheroncentesis و با استفاده از یک سوزن و سرنگ توسط پزشک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.