44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Digoxin


نام های مشابه

ديجوكسين


نوع نمونه

Serum - Plasma(EDTA ) ترجیحا


حجم نمونه

0.4


نگهداری نمونه

20-


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2m