44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

CA - 125


کد آزمایش

125


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

سي آ- 125


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,H


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h