44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

GTT (Glucose Tolerance Test)


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

جي تي تي حداقل 4 نمونه


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,H)


حجم نمونه

2x 0.2


نگهداری نمونه

'4-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d