44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

24h-U-Urea Clear.


کد آزمایش

537


مورد استفاده

بيوشيمي


نام روش اندازه گیری

Turbidometry