44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پروفایل چربی (Lipid Profile)


نام های مشابه

Lipid Panel, Coronary Risk Panel


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتا بودن به مدت 12 ساعت قبل از زمان خون گیری لازم است، مصرف آب در این مدت بلامانع است.


تفسیر

نتیجه آزمایش:  کم تر از 100 mg/dL (2.59 mmol/L): در افراد مبتلا به بیماری قلبی یا دیابت  کم تر ازmg/dL (3.37 mmol/L) 130: در افراد دارای دو فاکتور خطر یا بیش تر  کم تر از 160 mg/dL (4.14 mmol/L): در افراد بدون فاکتور خطر یا یک فاکتور خطر اولین قدم در درمان بیماری تغییر در روش زندگی است، همراه با رژیم غذایی کم چربی (به خصوص چربی های اشباع شده و ترانس) و فعالیت بدنی و ورزش. اگر رعایت این شرایط برای کاهش LDL کافی نباشد، قدم بعدی استفاده از داروهای کاهنده ی چربی است. پس از شروع درمان، جهت ارزیابی میزان اثربخشی درمان، باید LDL به صورت دوره ای چک شود. کلستروا غیر HDL= کلسترول تام منهای کلسترول HDL (non-HDL-cholesterol=Total cholesterol- HDL-C ) این کلسترول آتروژنیک نامیده می شود؛ یعنی کلسترولی که می تواند در جدار رگ رسوب کرده و پلاک اترواسکلروز ایجاد کند. طبق توصیه NCEP، در افرادی که تری گلیسیرید بالا باشد (200 mg/dL<)، سطح non-HDL-C به عنوان هدف دوم درمان چربی خون در نظر گرفته می شود.  کم تر از 130 mg/dL (2.59 mmol/L): در افراد مبتلا به بیماری قلبی یا دیابت  کم تر از 160 mg/dL (3.37 mm