44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آلدوسترون و رنین Aldosterone, Renin


نام روش اندازه گیری

ECLIA


نام های مشابه

Aldosterone and plasma renin activity; PRA


نوع نمونه

سرم، پلاسما(هپارین)


حجم نمونه

0.5cc


نگهداری نمونه

پلاسما باید بلافاصله فریز شود.


حمل و نقل نمونه

کمتراز2 ساعت در c˚8-2 ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

اندازه گیری آلدوسترون و رنین به عنوان آزمایش های غربالگری در تشخیص هیپرآلدوسترونیسم اولیه-سندرم کن-"conn's syndrome" به کار می رود و در صورت مثبت بودن نتیجه، باید میزان تولید آلدوسترون با استفاده از آزمایش تحریکی یا مهار آلدوسترون، ارزیابی شود. سطح آلدوسترون و رنین در صبح هنگام بالاتر است و در طی روز تغییر می کند، موقعیت قرار گرفتن بیمار، استرس و مصرف برخی داروها میزان آن را تغییر می دهند


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه