44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هماتوکریت Hematocrit


کد آزمایش

994


نام های مشابه

Hct; Crit; packed cell volume (PCV)


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام با ضد انعقاد)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.