44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Salicylates


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

ساليسيلات - آسپيرين - كمي


نوع نمونه

Serum/Plasma


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND