44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز (Glucose-6-phosphate Dehydrogenase)


کد آزمایش

1079


نام روش اندازه گیری

Floures.& chem.


نام های مشابه

جی سیکس پی دی G6PD


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام با ضد انعقاد EDTA)


حجم نمونه

1CC


نگهداری نمونه

1روز درc˚25،6روز درc˚4


حمل و نقل نمونه

ارسال تا 12 ساعت درc˚25 ویا درc˚4


معیار رد نمونه

همولیز لخته شدن انجماد ضد انعقاد نامناسب


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرلیط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 نرمال بودن سطح G6PD در مردان، معمولا نشان دهنده ی عدم کمبود آنزیم است.  در صورتی که تت G6PD در زمان وقوع حمله ی حاد همولیتیک انجام شده باشد، لازم است که چند هفته پس از بازگشت شمار گلبول های قرمز به حد طبیعی، آزمایش مجددا تکرار شود.  در مرحله حاد خونریزی، نتیجه ازمایش G6PD ممکن است«طبیعی» باشد، که یک نتیجه ی «منفی کاذب» به شمار می رود. عوامل مستع کننده برا شروع حمله همولیتیک: افراد مبتلا به کمبود آنزیم G6PD در صورت اجتناب از برخی مواد غذایی خاص و ایر عوامل اکسیدان می توانند زندگی طبیعی داشته باشند. بعضی از مواد اکسیدان عبارتند از: برخی مواد غذایی از جمله باقلا، مواد شیمیایی مثل نفتالین، عفونت های باکتریایی و ویروسی و بعضی از داروها.


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه