44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Lupus Anticoagulants=KCT


نام روش اندازه گیری

CLOTTING


نام های مشابه

لوپوس آنتي كوآگولانت


نوع نمونه

Plasma(SC)


حجم نمونه

Whole Blood(1.8+0.2SC)


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1:9 SC


اطلاعات بالینی

http://www.saadatilab.com/Management/Tests/TestsEdit.aspx


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h