44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Breast Disch.- Culture & Sensi.


کد آزمایش

661


مورد استفاده

ميكروب شناسي


نام روش اندازه گیری

Culture


نام های مشابه

Breast-(C&S)