44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Lactate (Acid Lactic)


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نوع نمونه

CSF


حجم نمونه

0.5


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

درلوله استریل


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h