44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

LDL Cholestrol


کد آزمایش

13


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

ال دي ال


نوع نمونه

Serum /Plasma(H)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

-20


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

F-293


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d