44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

HAMS - Test


نام روش اندازه گیری

Agglutination


نام های مشابه

همز تست


نوع نمونه

Whole Blood(SC)+S


حجم نمونه

WB1.8+1S


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1:9 SC


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h