44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Amonia


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

Amonia


نوع نمونه

Plasma(E,H) Not NH4--H


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-4


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

3h