44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Speutum - Culture & Sensi.


نام روش اندازه گیری

Culture


نام های مشابه

Sputum-(C&S)


نوع نمونه

Sputum


حجم نمونه

2


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

صبح پس از بیدار شدن ، دهان را با آب شستشو دهید، سپس خلط خود را بنحوی که کمتر با بزاق مخلوط شود داخل ظرف بریزید