44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Leishman Body - D.S.


نام روش اندازه گیری

Staining+Microscopy


نام های مشابه

بررسی مستقیم زخم از نظر سالک


نوع نمونه

ضایعه


حجم نمونه

1 drop


نگهداری نمونه

Smear


حمل و نقل نمونه

Smear


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه از کناروعمق زخم


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

12m