44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Seminal Fluid Analysis


کد آزمایش

801


نام روش اندازه گیری

SQ-AII C analysis


نام های مشابه

Semenalysis - اسپرم انالیز


نوع نمونه

semen


حجم نمونه

1 drop


نگهداری نمونه

Incubator


حمل و نقل نمونه

فوری در RT


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h