44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Anti-dsDNA


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

anti-DNA; Native double-stranded DNA antibody; Double stranded DNA antibody; Anti-double-stranded DN


نوع نمونه

خون سیاهرگی(سرم)


حجم نمونه

cc 0/5


نگهداری نمونه

3روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 مثبت شدن تست در بیماری که علایم بالینی لوپوس را دارد، تشخیص را تایید می کند، به خصوص اگر تست anti-sm هم مثبت باشد.  تیتر آنتی بادی در مراحل فعال بیماری افزایش می یابد.  آنتی بادی در 60-50 درصد از بیماران مثبت می شود.  تیتر پایین آنتی بادی، باید به عنوان منفی در نظر گرفته شود، اما بررسی بیش تر برای تشخیص بیناری توصیه می شود.  آنتی بادی علیه DNA تک رشته ای، (anti-ssDNA) در لوپوس و سایر بیماری های اتوایمیون دیده می شود. ویژگی آن کم تر از ds-DNA است.  بیماری لوپوس با درنظر گرفتن علایم و نشانه های بیماری و یافته های آزمایشگاهی تشخیص داده می شود. اتو آنتی بادی ها ممکن است در مراحل اولیه ی بیماری منفی باشند و به دلیل طبیعت بیماری های اتوایمیون سطح اتو آنتی بادی ها ممکن است به تناوب کاهش یا افزایش نشان دهد.  تیتر پایین آنتی بادی در سایر بیماری های اتوایمیون نیز دیده می شود. سایر بیماری هایی که anti-DNA در آن ها مثبت می شود،عبارت اند از:  هپاتیت مزمن  سیروز اولیه صفروای (Primary biliary cirrhosis)  مونو نوکلئوز عفونی  مصرف بعضی داروها (هیدرولازین، پروکائین آمید)


مدت زمان انجام آزمایش

1 روزه