44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Sweat Teast


نام روش اندازه گیری

ELECTRODE


نام های مشابه

عرق - جمع آوری به هر طريق


نوع نمونه

عرق


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه گیری در آزمایشگاه