44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پروتئین سی و پروتئین اس Protein C & Protein S


نام های مشابه

Protein C; Protein S; Functional or Antigen; (Free or Total)


نوع نمونه

پلاسمای سیتراته(پلاسما سریع جدا شود )


حجم نمونه

1CC


نگهداری نمونه

نگهداری تا 4 ساعت در دمای c˚25-18 و تا 1ماه در دمای c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال تا قبل از یک ساعت در دمای اتاق و یا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک ضد انعقاد نامناسب کدورت و لیپمیک برای روش های بدون انعقاد


تفسیر

 افزایش پروتئین C یا S با بیماری خاصی ارتباط ندارد و معمولا از نظر بالینی حائز اهمیت نیست.  طبیعی بودن غلظت یا فعالیت پروتنین C و S نشان دهنده ی آن است که تنظیم فرایند تشکیل لخته به طور موثر انجام می شود و تحت کنترل قرار دارد.  کاهش غلظت یا فعالیت هریک از پروتئین های C و S می تواند موجب اختلال در فرایند تشکیل لخته شود. در صورت وجود همزمان اختلالات دیگری مانند کمبود سایر فاکتورهای انعقادی، کمبود آنتی ترومبین و بعضی اختلالات مادرزادی مانند فاکتور 5 لیدن یا پروتئین 20210، علایم ناشی از کمبود پروتئین C یا S تشدید می گردد. علل اکتسابی کمبود C یا S (Acquired deficiencies):  این دو پروتئین در کبد و در حضور ویتامین کا ساخته می شود، بیماری های کبد، کمبود ویتامین کا و درمان های ضدانعقادی که از فعالیت ویتامین کا جلوگیری می کند، می توانند سبب کاهش پروتئین C یا S شوند.  وقوع عارضه انعقاد منتشره عروقی (DIC) که موجب تشکیل لخته و خونریزی به طور همزمان و گسترده در تمامی قسمت های بدن می شود، می تواند به کاهش پرووتئین C یا پروتئین S منجر شود. در محل خونریزی ناشی از DIC، فاکتورهای انعقادی، از جمله پر


مدت زمان انجام آزمایش

3 روزه