44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ASCA


نام روش اندازه گیری

ELISA


نام های مشابه

ASCA-IgA**


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,H)


حجم نمونه

0.2


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

Few days