44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Thyroglobulin Ab.(ATG)


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

تيروگلوبولين آنتي بادي


نوع نمونه

Serum/Plasma(EDTA,Heparin)


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24H