44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

2 - ME


کد آزمایش

107


مورد استفاده

سرولوژي


نام روش اندازه گیری

Agglutination


نام های مشابه

2-ME


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.5


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

3d