44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

غربالگری سه ماهه اول بارداری first trimester down syndrome screening


کد آزمایش

7031


نام روش اندازه گیری

ECLIA


نام های مشابه

. first trimester screening [pregnancy-associated plasma protein-A (PApp-A), human chorionic gonadot


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

8ساعت در دمای c˚25، 3روز در c˚8-2،3ماه در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال تا 2ساعت در دمای اتاق ویا فریز شده


معیار رد نمونه

مقدار کم نمونه همولیز واضح نمونه لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی برای گرفتن نمونه خون لازم نیست. برای اندازه گیری با سونوگرافی باید مثانه پر باشد. (nuchal translucency)NT


مدت زمان انجام آزمایش

4 روزه