44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Ph=Phosphorus


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

فسفر


نوع نمونه

Serum/Plasma(H)/UR/24hU


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

4-25


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7D