44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Microsomal Ab (Anti TPO)


نام های مشابه

ميكروزومال Ab (آنتي TPO)


نوع نمونه

 Serum/Plasma(H,C,E)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h