44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

گیرنده ی هورمون ها (Hormone Receptor Status)


نام های مشابه

Estrogen receptors; Progesterone receptors; ER and PR status; Estrogen-Progesterone receptor status


نوع نمونه

بافت سرطانی سینه (از طریق بیوپسی، آسپیراسیون، نمونه برداری سوزنی، لامپکتومی یا ماستکتومیاز طریق عمل


تفسیر

 تومور های ER مثبت/ pr مثبت: بیش تر به درمان های هورمونی (anti-hormone therapy) مثل تاموکسیفن پاسخ داده و به طور کلی در مقایسه با تومور های ER منفی/ PR منفی، پیش آگهی بهتری از نظر درمان و طول عمر برای بیماران پیش بینی می شود.  هرچه تعداد گیرنده های موجود در تومور و شدت واکنش آن ها بیش تر باشد، احتمال پاسخ سرطان به درمان های هورمونی نیز بیش تر خواهد بود.  تومورهای ER منفی/ PR مثبت، یا تومور های ER مثبت/ PR منفی، هنوز هم ممکن است به درمان هورمونی پاسخ دهند، اما پاسخ آن ها به درمان معمولا در مقایسه با تومور های ER مثبت/ PR مثبت ضعیف تر خواهد بود.  تومور های ER منفی/ PR منفی، معمولا به درمان هورمونی پاسخ نمی دهند.  میزان پاسخ بیمار به درمان به عوامل متعددی بستگی دارد، اما به طور معمول میزان پاسخ به درمان به این صورت پیش بینی می شود.  تومور های ER مثبت / PR مثبت: 80-75 درصد به درمان جواب می دهند.  تومور های ER مثبت / PR منفی: 50-40 درصد به درمان جواب می دهند.  تومور های ER منفی / PR مثبت: 30-25 درصد به درمان جواب می دهند.  تومور های ER منفی/ PR منفی: 10> درصد به درمان جواب می ده