44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آنزیم مبدل آنژیوتنسین ACE


نام روش اندازه گیری

Enzymatic


نام های مشابه

Serum Angiotensin Converting enzyme; SACE


نوع نمونه

سرم و مایعات بدن


حجم نمونه

cc ./5


نگهداری نمونه

نمونه فورا در c˚20- قرارداده شود (تا قبل از انجام تست)


حمل و نقل نمونه

ارسال در c˚20-


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

سطح ACEدر50-80 درصدازبیماران مبتلابه سارکوئیدوز افزایش می یابد; البته عدم افزایش ACE،تشخیص این بیماری رابه طورقطع ردنمی کند.سطحACEدرمرحله ی اولیه ی بیماری ،درمرحله ی غیرفعال، ونیزدرمرحله ی بسیارمزمن،ممکن است بالانباشد.پس از تشخیص بیماری ، اندازه گیری ACE میتواند برای مانیتورکردن اثربخشی درمان استفاده شود برای تایید تشخیص بایدآزمایش های تکمیلی انجام شود، ازجمله : کلسیم خون وادرار، پانل آزمایش های کبد، معاینه ی پوست برای یافتن ضایعات گرانولومایی،آزمایش های ریوی وعکس سینه ، معاینه ی کامل چشم ها،بیوبسی ازاندام ها ازجمله کبد، ریه، پوست، غدد لنفاوی وآزمایش Slit Lamp.


مدت زمان انجام آزمایش

4 روزه