44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

CH50


نام روش اندازه گیری

RID


نام های مشابه

سي اچ 50-


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.1


نگهداری نمونه

2-25


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1h