44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Calcium


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

كليسيم خون


نوع نمونه

S/P(H)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

3w


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d