44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

U-Urobilinogen-ql


نام های مشابه

اوروبيلينوژن ادرار - كيفي


نوع نمونه

Random Urine


حجم نمونه

1


نگهداری نمونه

20-25


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2day