44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ای. ان. آ. – آنتی ژن قابل استخراج هسته – (ENA)


نام های مشابه

Antibodies to saline-extracted Antigens; anti-ribonucleoprotein; anti-SSA; SSA (RO); anti sjÖgren's


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

نتیجه ی تست های پانل ENA می تواند به تایید یا رد تشخیص بیماری های اتوایمیون کمک کند. مطالعات مختلف نشان داده اند که "هریک" از اتو آنتی بادی های پانل ENA معمولا در یکی از بیماری های اتوایمیون شناسایی می شوند و در افراد سالم یا در افراد مبتلا به بیماری های اتوتیمیون دیگر معمولا دیده نمی شوند یا در حد قابل توجه نیستند. جهت تشخیص بیماری های اتوایمیون نتایج آزمایشات پانل ENA (مثبت یا منفی بودن هریک از آنتی بادی های خاص)، همراه با علایم و نشانه های بالینی بیمار مورد بررسی قرار می گیرند. وجود بیماری در پانل ENA، می تواند تایید کننده ی تشخیص بیماری باشد. وجود علایم مرتبط با یک بیماری اتوایمیون و (منفی) بودن نتیجه ی آزمایشات مربوطه در پانل ENA، می تواند به دو دلیل اتفاق بیفتد: 1. هنوز اتوآنتی بادی ها در بدن شخص تولید نشده است. 2. علایم در حقیقت مربوط به بیماری دیگری هستند. _ بیماری بافت پیوندی: MCTD= Mixed Connective Tissue Disease _ لوپوس: SLE= Systemic Lupus Erythematosus _ پولی میوزیت: Polymyositis _ فیبروز پولمونر: Pulmonary Fibrosis _ اسکلرودرما: Scleroderma _ سندرم شوگرن: sjÖgren's syndr