44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هاپتوگلوبین (Haptoglobin)


کد آزمایش

277


نام روش اندازه گیری

Nephelometry


نام های مشابه

HPT; Hemoglobin-binding-protein; Haptoglobin; HP


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز


تفسیر

تفسیر نتیجه آزمایش  کاهش سطح هاپتوگلوبین همراه با افزایش شمارش رتیکولیست ها، کاهش شمارش گلبول های قرمز، کاهش هموگلوبین و هماتوکریت: نشان دهنده آنمی-کمخونی-همولیتیکباشد.  سطح نرمال هاپتوگلوبین، همراه با افزایش شمارش رتیکولیست ها: می تواند نشان دهنده تخریب گلبول های قرمز خون در ارگان هایی مانند کبد و طحال باشد. در این شرایط هموگلوبین آزاد شده از گلبول های قرمز به جریان خون وارد نمی شود و در نتیجه هاپتوگلوبین به مصرف نمی رسد.  طبیعی بودن سطح هاپتوگلوبین، همراه با عدم افزایش شمارش رتیکولیست ها: در این شرایط عوامل همولیتیک به عنوان علت کم خونی کم تر مطرح می شود.  کاهش سطح هاپتوگلوبین، در غیاب هر گونه علایم مربوط به آنمی همولیتیک: می تواند نشان دهنده کاهش تولید هاپتوگلوبین در کبد باشد.


مدت زمان انجام آزمایش

7 روزه