44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

K=Potasium (24h/U)


نام روش اندازه گیری

ISE


نام های مشابه

24h-U-K(R)