44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Microalbumin


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

24h-U-Microalb.(R)


نوع نمونه

RU/24hU


حجم نمونه

1


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30d