44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

PT+INR


نام روش اندازه گیری

CLOTTING


نام های مشابه

پي تي + INR


نوع نمونه

Plasma(SC)


حجم نمونه

Whole Blood(1.8+0.2 SC)


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1:9 SC


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h