44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

اسمیر خون Blood Smear


نام های مشابه

peripheral smear; Manual differential; Red cell morphology


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.