44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Kappa / Lambda Chain


نام های مشابه

زنجيره هاي كاپا و لامبدا