44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

TDM (HPLC)


نام های مشابه

اندازه گيري سطح خوني داروه


نوع نمونه

Plasma(E),Serum


حجم نمونه

0.4


نگهداری نمونه

20-


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1M