44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

لاکتات Lactate; Lactic Acid


کد آزمایش

186


نام روش اندازه گیری

Chemical


نام های مشابه

Lactic Acid; L-Lactate


نوع نمونه

1. خون سیاهرگی یا سرخرگی (با ضد انعقاد NaF) 2. مایع مغزی-نخاعی


حجم نمونه

1CC


نگهداری نمونه

پلاسما سریع جدا،


حمل و نقل نمونه

ارسال سریع کمتر از 1 ساعت روی یخ


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه