44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Ferritin


کد آزمایش

45


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

فرتينين


نوع نمونه

Serum-Plasma 


حجم نمونه

0.2 


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

72h