44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آن. کا. ANCA


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

ANCA Antibodies ; c-ANCA; p-ANCA; Serine Protease3; MPO; PR3; PR3-ANCA Anticytoplasmic Autoantibodi


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

cc 0/5


نگهداری نمونه

یک هفته در 2 تا 8 درجه سانتی گراد. طولانی مدت در 20- درجه سانتی گراد


حمل و نقل نمونه

در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

نتیجه ی آزمایش ANCA باید به دقت و با در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی ازجمله علایم ونشانه های بیماری وهمچنین نتایج سایرآزمایشات و نیز تصویر برداری تفسیر شود. نتایج مثبت در آزمایشات ANCA(MPO/PR3) به نفع تشخیص بیماری واسکولیت سیستمی است. همچنین نتایج این آزمایشات می تواند در افتراق میان انواع مختلف این گروه بیماری ها مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود به منظور تایید تشخیص، در اکثر موارد انجام بیوپسی از اندام درگیر و بررسی پاتولوژی آن ضرورت می یابد. نتایج منفی این آزمایشات معمولا به این معنی است که علایم شخص به دلیل بیماری دیگری غیر از واسکولیت می باشد. آزمایش ANCA معمولا به روش ایمونوفلورسانس بررسی می شود. الگوهای مختلفی ممکن است درتست ANCA مشاهده شوند. بعضی ازاین الگوها عبارتند از: (p-ANCA)Perinuclear : بیش ترفلورسانس در اطراف هسته دیده می شود. در 90 درصد از نمونه ها با الگوی p-ANCA، آنتی بادی ازنوع MPO است. (c-ANCA)Cytoplasmic : فلورسانس در سرتاسر سیتوپلاسم سلول دیده می شود. در 80درصد از نمونه ها با الگویc-ANCA آنتی بادی از نوع PR3است. Negative ANCA: فلورسانس بسیار کم یا اصلا دیده


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه