44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ال. پی. آ. LP(a)


کد آزمایش

190


نام های مشابه

Lipoprotein little a; Lipoprotein (a)


تفسیر

 بالا بودن LP(a): احتمال بروز بیماری هایقلبی-عروقی و سکته ی مغزی افزایش می یابد.  سطح LP(a)، حتی در افرادی که سطح چربی های خون در آن ها طبیعی است، ممکن است بالا باشد.  پایین بودن LP(a) با هیچ بیماری شناخته ده ای مرتبط نمی باشد.  سطح LP(a) در خون بسیاری از افراد در حد (غیر قابل سنجش) می باشد. علل عمده افزایش LP(a) عبارتند از:  کاهش ستروژن  افزایش کلسترول فامیلی (familial)  کم کاری شدید تیروئید  دیابت کنترل نشده  نارسایی مزمن کلیوی