44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

LDH (Fluid)


کد آزمایش

897


مورد استفاده

LDHدر آسیب سلولی مثل هیپوکسی و نکروز و قلبی افزایش می یابد.


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

لاکتات دهیدروژناز - ال دي اچ


نوع نمونه

Serum /Plasma(H,E)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

بدون تحرک از 2 ساعت قبل