44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

U.Phosphor


نوع نمونه

RU/24h-U


حجم نمونه

1


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND