44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

اسید اوریک Uric acid


کد آزمایش

24


نوع نمونه

1. خون سیاهرگی 2. ادرار 24 ساعته


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.